در دنیایی که همه جیز آنارشیک گونه ست دنبال صلح و صفا و دوستی و حقوق بشر نباید بود چه خوبست که همه آحاد بشریت و ملل دنیا در صلح و صفا و دوستی در کنار هم روزگار بگذرانند اما افسوس که چنین نیست و حقوق بشر به دست مدعیان دموکراسی وصلح به طرز وقیحانه ای زیر پا گذاشته می شود و .... .

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
« سعدی »

منبع : نیک نیوز |حقوق بشر....
برچسب ها : حقوق